REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sky&Co BIZUTERIA

określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej https://skyandco.pl/bizuteria/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://skyandco.pl/bizuteria/ (dalej jako: skyandcobiżuteria lub sklep internetowy skyandcobizuteria).

 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego skyandcobizuteria jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient skyandcobizuteria oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych - SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadający numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 na zlecenie SMI Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul Domaniewska 37/243 posiadającego numery NIP: 517037625 REGON: 363150043 KRS: 0000589670;

 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu;

 3. skyandcobizuteria – system sprzedaży detalicznej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem skyandco.pl/bizuteria/, którego właścicielem jest SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie, itp.;

 4. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie sklepu internetowego skyandcobizuteria dla celów potwierdzenia swojej tożsamości;

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego https://skyandco.pl/bizuteria/ , w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

 6. Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym skyandcobizuteria;

 7. Login – identyfikator Klienta w sklepie internetowym skyandcobizuteria;

 8. Towar - rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie skyandcobizuteria;

 9. Użytkownik - każda osoba znajdująca się w systemie sprzedaży online skyandcobizuteria;

 10. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Klienta w systemie skyandcobizuteria

§ 3

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym https://skyandco.pl/bizuteria/ umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w sklepie internetowym https://skyandco.pl/bizuteria/ (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres zamieszkania, a w przypadku rejestracji konta na firmę: dane firmy (nazwę firmy, adres firmy, NIP). Opcjonalnie można podać płeć oraz datę urodzenia. Klient najpóźniej w momencie składania pierwszego zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, https://skyandco.pl/bizuteria/ , na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w sklepie internetowym skyandcobizuteria, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego skyandcobizuteria są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z skyandcobizuteria umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym skyandcobizuteria każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie internetowym skyandcobizuteria i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. Każdy Klient Y skyandcobizuteria może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______'' (wskazać nazwę zarejestrowanego Klienta). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Klienta, które zarejestrowany Klient chce usunąć z bazy serwisu skyandcobizuteria. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Klienta powinny być wysłane na adres e-mail:bizuteria@skyandco.pl. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z skyandcobizuteria o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z SKLEPU skyandcobizuteria

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego skyandcobizuteria posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem dokonania procesu rejestracji na stronie internetowej https://skyandco.pl/bizuteria/ oraz spełnienia przez system teleinformatyczny zarejestrowanego Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.

 1. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym skyandcobizuteria jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

 2. Klient sklepu internetowego skyandcobizuteria zobowiązany jest do korzystania z usług sklepu internetowego skyandcobizuteria w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Klient sklepu internetowego skyandcobizuteria nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego skyandcobizuteria do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej skyandcobizuteria adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność, c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego skyandcobizuteria m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego skyandcobizuteria lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej, d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich, e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego Silvexcraft w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym skyandcobizuteria. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym skyandcobizuteria jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym skyandcobizuteria (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego skyandcobizuteria, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym skyandcobizuteria), przetwarzane są przez SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (administrator danych osobowych).

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez skyandcobizuteria, które wymagają podania danych osobowych. skyandcobizuteria przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym skyandcobizuteria, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego Silvexcraft w zakładce Polityka Prywatności.

§ 6

SZCZEGÓŁY TOWARÓW

 1. skyandcobizuteria zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej skyandcobizuteria mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez skyandcobizuteria.

 2. Wymiary produktów oferowanych przez skyandcobizuteria, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich rozmiarów.

§ 7

CENY I PODATKI

 1. Ceny towarów oferowanych przez skyandcobizuteria są cenami brutto, zawierają należne podatki.

 2. Ceną za zakup dokonany w skyandcobizuteria, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego skyandcobizuteria powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez skyandcobizuteria wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty - skyandcobizuteria po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie przewidzianej.

§ 9

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia skyandcobizuteria przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem skyandcobizuteria o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

 3. Na stronie internetowej skyandcobizuteria wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z skyandcobizuteria poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, skyandcobizuteria wykonuje obowiązki informacyjne, w tym m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia skyandcobizuteria oznaczenia skyandcobizuteria, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia skyandcobizuteria dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

 6. skyandcobizuteria zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez skyandcobizuteria faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez skyandcobizuteria zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

 8. Jeżeli skyandcobizuteria nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 10

WYSYŁKA TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.

 2. System skyandcobizuteria automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.

 3. skyandcobizuteria informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system skyandcobizuteria (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system skyandcobizuteria) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel skyandcobizuteria skontaktuje się każdorazowo z Klientem skyandcobizuteria (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.

 4. Po wysłaniu przez skyandcobizuteria zakupionych towarów, Klient otrzyma wiadomość e-mail z szczegółami złożonego zamówienia, w tym rodzajem zamówionego Towaru oraz jego ceną wraz z kosztami przesyłki. Po wysłaniu przez skyandcobizuteria zamówionego przez Klienta Towaru, Klient otrzyma informację o jego wysłaniu na podany przez Klienta adres.

 5. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy do dnia przekazania zamówienia firmie kurierskiej. - od 1 - 3 dni roboczych w przypadku zamówień produktów standardowych, - dodatkowo od 1 - 5 dni roboczych w przypadku zamówień produktów personalizowanych - zamówienia mieszane (produkt standardowy oraz produkt personalizowany ) traktowane są jak zamówienia produktów personalizowanych.

 6. Czas wysyłki a) wysyłka firma kurierską UPS™: od 1 do 8 dni roboczych; b) wysyłka GLOBAL EXPRESS: od 2 do 10 dni roboczy.

 7. skyandcobizuteria informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.

§ 11

PŁATNOŚĆ – PAYPAL

Klient ma możliwość dokonania płatności za Towar za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz PayPal.

§ 12

ODBIÓR OSOBISTY

 1. Klienci dokonujący zakupu biżuterii w sklepie internetowym skyandcobizuteria, mają możliwość odbioru zamówienia osobiście, w siedzibie firmy w Tyczynie koło Rzeszowa (adres: ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn).

 1. Możliwość dokonania odbioru złożonego zamówienia osobiście w siedzibie firmy istnieje po wcześniejszym zaznaczeniu w formularzu zamówienia opcji: Odbiór Osobisty.

 1. Odbioru osobistego złożonych zamówień można dokonywać w siedzibie firmy w dniach od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 – 15:00, po wcześniejszym otrzymaniu drogą mailową / sms-em potwierdzenia realizacji zamówienia i gotowości do jego odbioru.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu konsumentem lub osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli z skyandcobizuteria umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa do skyandcobizuteria oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 13 ust. 1 Regulaminu, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, towaru w stanie nienaruszonym oraz dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie skyandcobizuteria - do skyandcobizuteria pod następujący adres: SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. skyandcobizuteria zwraca Konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wszystkie dokonane przez w/w osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o odstąpieniu od umowy.

 3. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do skyandcobizuteria.

 4. skyandcobizuteria może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta lub osobę fizyczną, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez w/w osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. skyandcobizuteria dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od skyandcobizuteria.

 6. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 14

REKLAMACJE

 1. skyandcobizuteria odpowiada wobec Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym skyandcobizuteria powinny być składane na adres e-mail: bizuteria@skyandco.pl

 3. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego: Formularz-Reklamacja.

 1. skyandcobizuteria ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o dalszym trybie postępowania.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że skyandcobizuteria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla w/w osób wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez skyandcobizuteria albo skyandcobizuteria nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez skyandcobizuteria usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez w/w osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez skyandcobizuteria.

 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. skyandcobizuteria może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. skyandcobizuteria odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 5. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres skyandcobizuteria. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy skyandcobizuteria dokonuje zwrotu poniesionych przez w/w osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do skyandcobizuteria niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, skyandcobizuteria zwraca uiszczoną przez Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z skyandcobizuteria bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do w/w osoby. poniesione koszty dostarczenia Towaru do skyandcobizuteria oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

 8. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

 9. Reklamacje dotyczące świadczenia przez skyandcobizuteria usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: skyandco.pl/bizuteria/ mogą za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: bizuteria@skyandco.pl) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

 10. Odpowiedzialność skyandcobizuteria względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej skyandcobizuteria.

 11. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od skyandcobizuteria

§ 15

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego skyandcobizuteria oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) skyandcobizuteria i ewentualnie jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów skyandcobizuteria i ewentualnie jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

 1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

§ 16

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 17

OŚWIADCZENIA skyandcobizuteria

 1. skyandcobizuteria niniejszym oświadcza, że skład oferowanych przez skyandcobizuteria metalowych elementów do produkcji biżuterii (produkowanych lub importowanych przez Silvexcraft Sp. z o.o. Sp.k.) jest szczegółowo wskazany przy opisie każdego z oferowanych produktów.

 2. skyandcobizuteria niniejszym oświadcza, że oferowane kamienie jubilerskie SWAROVSKI® ELEMENTS pochodzą z firmy Swarovski z siedzibą w Triesen, Lichtenstein. Silvexcraft zaopatruje się w kamienie bezpośrednio w firmie Swarovski, na podstawie łączącej strony umowy.

§ 18

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a skyandcobizuteria, której przedmiotem są usługi świadczone przez skyandcobizuteria na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. skyandcobizuteria w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy skyandcobizuteria do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego skyandcobizuteria. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

 2. skyandcobizuteria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego skyandcobizuteria w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego skyandcobizuteria;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego skyandcobizuteria.

 3. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym skyandcobizuteria. O zmianie regulaminu skyandcobizuteria poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym skyandcobizuteria (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

 5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a skyandcobizuteria, dotyczące świadczenia usług przez skyandcobizuteria, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby skyandcobizuteria. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów skyandcobizuteria będących konsumentami, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.


Góra