Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKYANDCO

określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej http://skyandco.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).

    2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://skyandco.pl (dalej jako: skyandco lub sklep internetowy skyandco).

    3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego skyandco jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient skyandco oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

DEFINICJE

    1. Administrator danych osobowych – Next Big Thing Production Sp. z o.o. 

z siedzibą w ul. Rumiana 52, 02-956 Warszawa posiadający numery: NIP: 5213678912

REGON: 147353753, KRS: 0000523341

    2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu;

    3. skyandco – system sprzedaży detalicznej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem http://skyandco.pl/balsamy którego właścicielem jest Next Big Thing Production  Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Rumiana 52, 02-956 Warszawa posiadający numery: NIP: 5213678912

składanie i przyjmowanie zamówień na kosmetyki itp.;

***

    4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego http://skyandco.pl/balsamy, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

    6. Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym skyandsoulstudio;

 ***

    7. Towar - rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie skyandco;

    9. Użytkownik - każda osoba znajdująca się w systemie sprzedaży online skyandco;

    10. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez Klienta w systemie skyandco

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z SKLEPU skyandco;

    1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego skyandco; posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.

    2. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym skyandco; jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

    3. Klient sklepu internetowego skyandco; zobowiązany jest do korzystania z usług sklepu internetowego skyandco; w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

    4. Klient sklepu internetowego skyandco; nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego skyandco; do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej skyandco; adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność, c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego skyandco; m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego skyandco; lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej, d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich, e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego skyandco; w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

***

§ 5

DANE OSOBOWE

    1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym skyandco przetwarzane są przez (?????)

    2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Next Big Thing Production  Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Rumiana 52, 02-956 Warszawa posiadający numery: NIP: 5213678912 skyandco, które wymagają podania danych osobowych. skyandco przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym skyandco, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

    3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

    4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego skyandco w zakładce Polityka Prywatności.

§ 6

SZCZEGÓŁY TOWARÓW

    1. skyandco zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej skyandco mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez skyandco.

***

   § 7

CENY I PODATKI

    1. Ceny towarów oferowanych przez skyandco są cenami brutto, zawierają należne podatki.

    2. Ceną za zakup dokonany w skyandco która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego skyandco powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez skyandco wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty - skyandco po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie przewidzianej.

§ 9

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

    1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

    2. Po złożeniu zamówienia skyandco przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem skyandco o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

    3. Na stronie internetowej skyandco wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

    4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z skyandco poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, skyandco wykonuje obowiązki informacyjne, w tym m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia a odstąpienia od umowy.

    5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia skyandco dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

    6. skyandco zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

    7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez skyandco faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez skyandco zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

    8. Jeżeli skyandco nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 10

WYSYŁKA TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.

    2. System skyandco automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.

    3. skyandco informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system skyandco (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system skyandco) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel skyandco skontaktuje się każdorazowo z Klientem skyandco (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.

    4. Po wysłaniu przez skyandco zakupionych towarów, Klient otrzyma wiadomość e-mail z szczegółami złożonego zamówienia, w tym rodzajem zamówionego Towaru oraz jego ceną wraz z kosztami przesyłki. Po wysłaniu przez skyandco zamówionego przez Klienta Towaru, Klient otrzyma informację o jego wysłaniu na podany przez Klienta adres.

    5. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy do dnia przekazania zamówienia firmie kurierskiej. - od 2-5 dni roboczych w przypadku zamówień produktów standardowych, - 

    6. Czas wysyłki a) wysyłka firma kurierską DPD: od 2 do 8 dni roboczych; b) InPost  2-6 dni roboczych

    7. skyandco informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.

§ 11

PŁATNOŚĆ 

Klient ma możliwość dokonania płatności za Towar za pośrednictwem systemu płatności P24 

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu konsumentem lub osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli z skyandco umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

    2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa do skyandco oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

    4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 13 ust. 1 Regulaminu, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, towaru w stanie nienaruszonym oraz dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie skyandco - do skyandco pod następujący adres: Next Big Thing Production  Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Rumiana 52, 02-956 Warszawa 

    5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    6.  skyandco zwraca Konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wszystkie dokonane przez w/w osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o odstąpieniu od umowy.

    7. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do skyandco

    8. Skyandco może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta lub osobę fizyczną, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez w/w osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    9. Skyandco dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od skyandco

    10. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 13

REKLAMACJE

    1. Skyandco odpowiada wobec Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

    2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym skyandco powinny być składane na adres e-mail: [email protected]

    3. Skyandco ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o dalszym trybie postępowania.

    4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że skyandco niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla w/w osób wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez skyandco albo skyandco nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

    5. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez skyandco usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez w/w osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez skyandco.

    6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Skyandco może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

    7. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres skyandco W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy skyandco dokonuje zwrotu poniesionych przez w/w osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do skyandco niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

    8. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, skyandco zwraca uiszczoną przez Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z skyandco bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do w/w osoby. poniesione koszty dostarczenia Towaru do skyandco oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

    9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar

    10. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

    11. Reklamacje dotyczące świadczenia przez skyandco usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: skyandco.pl/balsamy) powinny być składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e–mail: [email protected] wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

    12. Odpowiedzialność skyandco względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej skyandco

    13. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od skyandco

§ 14

NEWSLETTER

    1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego skyandco oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) skyandco i ewentualnie jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów skyandco i ewentualnie jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

    2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

    3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

§ 15

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 16

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a skyandco, której przedmiotem są usługi świadczone przez skyandco na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Skyandco w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy skyandco do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego skyandco. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

    2. Skyandco zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

        1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

        2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

        3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego skyandco w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego skyandco;

        4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

        5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

        6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

        7. przeciwdziałanie nadużyciom;

        8. poprawa obsługi Klientów;

        9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego skyandco.

    3. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym skyandco. O zmianie regulaminu skyandco poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

    4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym skyandco (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

    5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

    6. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.

    7. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a skyandco, dotyczące świadczenia usług przez skyandco, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby skyandco. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów skyandco będących konsumentami, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny.

    8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password